Start  Krasnostawska
SENIORIADA
Aktualności Zarząd Komisja Statut Nowe publikacje Nasi członkowie Kontakt

Załącznik
do Uchwały Nr 9/2004
z dnia 17.06. 2004 roku

 Tekst jednolity

STATUT

Stowarzyszenia „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej” w Krasnymstawie


Rozdział I 
Nazwa, teren działania i siedziba, charakter Stowarzyszenia

 § 1

„Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej” zwane dalej ”Stowarzyszeniem” działające w oparciu o przepisy prawa    
o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu zrzesza osoby, którym bliskie są problemy i potrzeby mieszkańców oraz rozwój miasta i powiatu”

 § 2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności miasta i regionu Krasnystaw.

 § 3 

1.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.   Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

3.
   Stowarzyszenie może powoływać koła, komisje i sekcje wg zasad określonych w dalszych
      postanowieniach Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia. 
 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o tych samych lub podobnych celach działania. 
 

 § 5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki, pieczęci, sztandaru, exlibrisów, proporczyków, znaczków organizacyjnych oraz znaku graficznego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 § 6

 
Stowarzyszenie ma charakter stowarzyszenia regionalnego i działa na rzecz ogółu społeczności miasta i powiatu.
 

 § 7

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krasnystaw.

2. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących
    realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ  II 

Cele i środki działania

 § 8

 Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne mające na celu :

1) Rozwój, promocję i popularyzację Krasnegostawu i Powiatu oraz społeczności lokalnej.

2) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

3) Podniesienie  porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

4) Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy ochrony i promocji zdrowia.

5) Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ekologii i ochrony zwierząt.

7) Inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwijania kontaktów między społeczeństwami oraz na rzecz integracji europejskiej.

9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój i wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 § 9

    Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

1) Zrzeszanie osób, instytucji zainteresowanych realizowaniem celów Stowarzyszenia.

2) Organizowanie odczytów, sesji, spotkań naukowych. Inicjowanie i organizowanie konkursów, świąt regionalnych i okolicznościowych.

3) Organizowanie komisji, sekcji problemowych i tematycznych do realizacji kierunków działania Stowarzyszenia. W miarę potrzeby organizację jednostek Stowarzyszenia.

4) Dysponowanie własnym lokalem i kontem Stowarzyszenia.

5) Współpracę z Kościołem Katolickim i innymi wyznaniami, administracją samorządową, rządową, prasą, radiem i telewizją, instytucjami, partiami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami mającymi podobne cele.

6) Współpracę i pozyskiwanie wsparcia materialnego, rzeczowego i organizacyjnego od instytucji społeczno-gospodarczych, kulturalno-naukowych, a także od osób fizycznych w kraju i za granicą.

7) Działanie na rzecz organizowania i współpracy dla pomocy rzeczowej, materialnej i finansowej dla członków, osób potrzebujących, młodzieży szczególnie uzdolnionej.

8) Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach ochrony środowiska, ładu przestrzennego, estetyki środowiska, czystości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, ruchu samorządowego, oświaty, kultury itp.

9) Promocję i popularyzację w środkach masowego przekazu miasta Krasnegostawu i regionu.

10)  Działania na rzecz umacniania  administracyjnego i  rozbudowy miasta Krasnystaw i regionu oraz umacnianie więzi i tradycji środowiska i regionu wśród tych osób, które obecnie zamieszkują lub przebywają poza granicami administracyjnymi powiatu, a tutaj się urodziły, bądź z innych względów związani są z miastem i powiatem.

11)  Inicjowanie i wspieranie wszelkich form propagowania demokratycznych idei ruchu samorządowego.

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 
 

1) Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2) Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. 

3) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Zwyczajnych.
       b) Wspierających.
       c) Honorowych. 

 

§ 11
 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna deklarująca na piśmie gotowość do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12
 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zobowiązująca się do udzielania w różnych formach pomocy Stowarzyszeniu. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela. 

 

§ 13
 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia. 

 

§ 14
 

Członkowie przyjmowani są na posiedzeniach Zarządu według zasady: 

1)  Zwyczajni – na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć przystąpienia i opłacania składki członkowskiej.

2) Wspierający – na podstawie pisemnej deklaracji oraz określenia i dokonania pomocy materialnej na rzecz Stowarzyszenia.

3)  Honorowi – godność tę nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

 

§ 15
 

1.Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, korzystać z urządzeń i usług Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie, zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

2.Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych. 

 

§ 16
 

1. Członek zwyczajny ma obowiązek przestrzegać Statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia, uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia i regularnie opłacać w ustalonej wysokości składki członkowskie, aktywnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z deklarowanej pomocy materialnej na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 17
 

Członkostwo ustaje poprzez: 

1) Dobrowolne wystąpienie, zgłoszone Zarządowi na piśmie po uregulowaniu składki członkowskiej.

2) Wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z listy członków wskutek nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 2 lat.

3) Wykluczenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w związku z niewykonywaniem przez Stowarzyszonego zobowiązań statutowych, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4)  Śmierci członka. 

 

§ 18
 

1. Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie.

2. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym na swoim najbliższym posiedzeniu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 

 

 

Rozdział  IV
Struktura organizacyjna, władze i zasady działania 

 

§ 19
 

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna. 
 

§ 20

 

Kadencja władz trwa 3- lata. 

 

§ 21
 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

2. Z chwilą przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 200 członków Walne Zgromadzenie Członków przekształca się w Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. Sposób i tryb wyboru delegatów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie. 

 

§ 22
 

1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest powiadomić członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Powiadomienie powinno zawierać miejsce, termin i porządek obrad.

3. Powiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać informacje na czyje żądanie jest ono zwołane. 

§ 23
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2) Wybór Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

4) Uchwalanie założeń programowych do dalszej działalności.

5) Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

6) Uchwalanie zmian w Statucie.

7) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

8) Decydowanie o wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

 

§ 24
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie: 

1) Uchwały Zarządu.

2) Żądania Komisji Rewizyjnej.

3) Na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 25
 

1. Zarząd składa się z 7 osób. W skład Zarządu wchodzą:

        1)  Prezes,
        2)  V-ce Prezes,
        3)  Skarbnik,
        4)  Sekretarz,
        5)  rzech członków.

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest w głosowaniu tajnym lub jawnym. Decyzję podejmuje zgromadzenie.

2. Prezes Zarządu wybierany jest w głosowaniu tajnym lub jawnym, z poparciem co najmniej 50 % oddanych głosów w pierwszym lub kolejnych głosowaniach, decyzję o trybie głosowania podejmuje zgromadzenie.

3. Członek Zarządu może jednocześnie pełnić funkcję Przewodniczącego Koła, Sekcji lub Komisji Problemowej.

4. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być na Walnym Zgromadzeniu wybierani ponownie.

5. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuowuje się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków – na którym został wybrany.

6. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia, Sekcji i Komisji odbywają się co najmniej raz na kwartał.

7. Zebrania całego Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy.

8. Zebranie ogólne Stowarzyszenia (sprawozdawcze) odbywa się co roku w pierwszym półroczu, za wyjątkiem roku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

 

§ 26
 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

3) Realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

4) Powoływanie Komisji i Sekcji oraz uchwalanie Regulaminu.

5) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków oraz utrzymywanie aktualnego spisu  członków.

6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

7) Prowadzenie dokumentacji na bieżąco, w tym finansowej w oparciu o odpowiednie przepisy.

8) Uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników

9) Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

10) Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

11) W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 
 

§ 27
 

Komisja rewizyjna jest organem kontroli i   składa się z 3 osób w tym z Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać  z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1) Udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

2) Kontrola opłacania składek członkowskich.

3) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości i rzetelności.

4) Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

5) Sporządzanie sprawozdania ze swej działalności i przedkładanie go Walnemu Zgromadzeniu.

6) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

 

§ 28
 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ½ liczby członków Komisji w tym przewodniczącego. 

 

§ 29
 

Jeżeli w toku kadencji zmniejszy się ustalony skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, to na zwolnione miejsce organ ten może dobrać osobę (lub osoby), spośród członków stowarzyszenia, przy czym liczba osób dobranych nie może przekroczyć 1/3 ilości składu.

 

Rozdział  V 

Terenowe jednostki Stowarzyszenia

 

§ 30
 

1. W miejscowościach poza miastem Krasnystaw mogą być powołane przez Zarząd Stowarzyszenia – Koła Terenowe Stowarzyszenia zwane dalej „Kołami”.

2. Koło winno zrzeszać minimum 10 osób.

3. Władzami koła są: Walne Zgromadzenie Członków Koła , Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła.   

§ 31
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należy: 

1) Uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi władz Stowarzyszenia.

2) Wybór władz Koła oraz delegatów wg zasad ustalonych regulaminem przyjętym na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

3) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Koła oraz decydowanie o absolutorium ustającego Zarządu.

4) Uchwalanie wniosków dla Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

5) Postanowienia § 21 ust. 5, § 26 ust. 8 i 10 mają odpowiednie zastosowanie do działalności Koła.

6) Zarząd Koła składa się z 3 – 5 osób w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

7) Do kompetencji Zarządu Koła należy kierowanie działalnością Koła oraz składanie Zarządowi Stowarzyszenia i Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Koła.

8) Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego.

9) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła stosuje się odpowiednie postanowienia § 27 ust. 1 - 6

10) Koło Stowarzyszenia nie może mieć osobowości prawnej, a tym samym własnego konta, NIP-u, REGON-u itp. – zaś jego działalność finansowa prowadzona jest w ramach całego Stowarzyszenia. 

 

Rozdział  VI 

Majątek i fundusz Stowarzyszenia

 

§ 32


1.
 Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu  Stowarzyszenia.

4.
 Majątek Stowarzyszenia nie może stanowić zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.

5.
 Ze środków Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki jego członkom, członkom organów  lub pracownikom oraz ich osobom bliskim.

6.
 Zakupy towarów i usług na rzecz Stowarzyszenia dokonywane od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie nie mogą być dokonywane na zasadach szczególnych.

7. Osobami bliskimi członków, członków organów i pracowników Stowarzyszenia są   osoby z którymi  pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa   lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu  przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 33
 

1. Fundusz Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, zapisów, dotacji, spadków, darowizn, wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego, imprez, dochodów z działalności statutowej.

2.
 Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

 

§ 34
 

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków wymagane są podpisy dwóch z  niżej wymienionych osób: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Członkowie Zarządu.

 

§ 35
 

Koła Stowarzyszenia, Sekcje i Komisje Problemowe gospodarują funduszami w ramach budżetu wg wskazań ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Rozdział  VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 36
 

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy wniosek wpłynie na minimum 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem i sprawy te zostaną umieszczone w porządku tego Zgromadzenia. 

 

§ 37
 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o poprawkach lub zmianie Statutu, oraz rozwiązaniu się Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 38
 

Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.