Zmiany we władzach PZK


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej

podsumowało działalność za 2012 rok, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wyłoniło nowe władze.

W zebraniu uczestniczyło prawie 40 członków.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Jakubiec zdał sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2012.

Najważniejszym przedsięwzięciem było prowadzenie kolejnej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w roku akademickim 2012/2013 ukończyło 144 studentów.

W trakcie walnego zebrania nastąpiły zmiany w zarządzie.

Z funkcji prezesa zrezygnował Andrzej Jakubiec, a z Zarządu ustapili też Janusz Korczyński i Bogusław Kalinecki.

Walne wybrało nowe władze, prezesem został Dariusz Turzyniecki, wiceprezesem Małgorzata Antoniak, sekretarzem Urszula Hus, skarbnikiem Anna Ostrowska a do zarządu weszli też: Marek Nowosadzki, Marta Fyk i Artur Borzęcki.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Rzepka - przewodniczący, Grzegorz Gutowski  i Zdzisław Talik jako członkowie.

Informację o działalności UTW przedłożyła Małgorzata Antoniak kierownik filii UTW.

Działalność uniwersytetu w roku akademickim 2012/2013  to przede wszystkim wykłady obowiązkowe, które odbywały się 2 razy w miesiącu oraz zajęcia fakultatywne, które słuchacze wybierali sami według swoich zainteresowań.

Wszystkie zajęcia proponowane przez uniwersytet w pełni odpowiadały oczekiwaniom słuchaczy i miały na celu ich aktywizację zarówno pod względem edukacyjnym jak również fizyczno-ruchowym.

Największym zainteresowaniem w roku bieżącym cieszyły się warsztaty kulinarne.

Uczestnicy UTW brali też udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez jednostki miejskie – spotkania literackie, wernisaże, pokazy filmowe.

Dla studentów zorganizowano też kilka wycieczek m. in. do Warszawy i Lwowa.

W roku 2012/2013 Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej pozyskało na cel UTW kwotę 80. 795 zł  z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Projekt nosił tytuł Trzecia generacja w akcji – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie.

Ważnym inicjatywą PZK jest organizacja wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida  Powiatowego  Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.

W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu a honorowy patronat sprawowali Janusz Szpak starosta krasnostawski i Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu.

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego a uroczystość wręczenia nagród i wyłonienia laureatów miała miejsce 14 czerwca b.r.