Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW


W Krasnymstawie zabrzmiał “Gaudeamus igitur”.

Uroczysta pieśń studencka otworzyła rok akademicki, związany z rozpoczęciem działalności filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Krasnostawska filia LUTW powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, przy współudziale krasnostawskich instytucji: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krasnostawskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zespołu Szkół Nr 4.

Kierownikiem krasnostawskiego oddziału została Małgorzata Antoniak dyrektor MBP.

LUTW jest "uczelnią" nietypową.

Kształcić się w nim będą osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW, którą poprzedziła  msza św. odprawiona w kościele św. Franciszka, odbyła się 19 października w auli Państwowej Szkoły Muzycznej.

Uczestniczyli w niej oprócz władz i członków stowarzyszenia PZK, m. in. ks. dziekan Henryk Kapica, ks. kanonik Roman Skowron, senator Lucjan Cichosz, starosta Janusz Szpak, wiceburmistrz Dariusz Turzyniecki, radny wojewódzki Wiesław Brodowski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego i powiatowego oraz przyszli studenci i słuchacze Uniwersytetu.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Na uroczystość przybyły również przedstawiciele centrali Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panie: Mirosława Pietraszewska - przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy oraz Krystyna Mroczek - przewodnicząca Rady ds. Kontaktów z filiami.

Gości po wysłuchaniu uroczystej pieśni studenckiej w wykonaniu chóru Amicus ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum”przywitał burmistrz i jednocześnie prezes stowarzyszenia PZK Andrzej Jakubiec.

Powiedział, że utworzenie filii LUTW w Krasnymstawie to ważne wydarzenie w historii miasta, które zapisze się w niej złotymi literami.

Mówił także o genezie filii Uniwersytetu, o tym że w gronie PZK i w samorządzie miasta zastanawiano się nad jej utworzeniem od dłuższego czasu.

Dokonało się to dzięki staraniom dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzaty Antoniak, która została kierownikiem krasnostawskiej filii.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Jakubiec powiedział również, że w działalność LUTW włączy się samorząd miasta i jego jednostki organizacyjne.

Podkreślił przy tym, że jednym z zadań samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Zapisane jest to w strategii rozwoju miasta.

Starsi mieszkańcy mają takie same potrzeby jak młodsze pokolenia.

“O mieście decydują nie budynki i ulice, a mieszkańcy. To dzięki ich zasługom i pracy czerpią wiedzę dziś młode pokolenia”.

Z nauk uniwersytetu mogą korzystać jedynie ci, którzy przeszli na emeryturę.

Z ich wiedzy i pomocy miasto jeszcze może znacznie skorzystać, gdyż ich mądrość i doświadczenie dużo wniesie do rozwoju miasta - mówił Jakubiec.

Życzył na koniec, aby po zakończeniu roku akademickiego studenci i słuchacze byli w takich samych dobrych nastrojach, jak w dniu inauguracji.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Dyrektor MBP Małgorzata Antoniak, która będzie koordynatorem i kierownikiem filii, wyjaśniła ideę tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku.

Celem działalności uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Wyjaśniła także, że “trzeci wiek” to lata życia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

U niektórych może powodować on uczucie pustki i osamotnienia.

Do nich właśnie skierowane są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy oraz stworzenia im warunków rozwoju intelektualnego.

M. Antoniak, jak również główny pomysłodawca przedsięwzięcia Urszula Hus – emerytowany starszy wykładowca Instytutu Psychologii UMCS dziękowały ludziom, którzy ponieśli zasługi w utworzeniu LUTW: Zarządowi PZK, a szczególnie pani dyrektor SP w Jaślikowie Marcie Fyk oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Nowosadzkiemu oraz osobom, które weszły w skład Rady Programowej filii LUTW.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Senator Lucjan Cichosz gratulował trafionej inicjatywy utworzenia UTW, gdyż jest ona ludziom potrzebna i wiele osób może z niej skorzystać.

Starosta Janusz Szpak mówił, że to bardzo mądra i rozważna decyzja.

Powiedział także, że wielu przyszłych studentów i słuchaczy uniwersytetu przyczyniało się do rozwoju powiatu i miasta.

Starosta Szpak zapewnił, że jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego też będą otwarte dla słuchaczy Uniwersytetu.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Po okolicznościowych wystąpieniach inauguracyjny wykład wygłosił prorektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Z okazji zbliżającego się święta niepodległości postanowił wygłosić wykład o narodzie, tożsamości narodowej i koncepcjach walk niepodległościowych w polskiej myśli politycznej XIX wieku.

Po zakończeniu swego referatu życzył, aby filia uczelni w Krasnymstawie osiągnęła takie sukcesy jak LUTW oraz aby jej działalność nie zakończyła się tylko na jednym roku.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Głównym punktem uroczystości było wręczenie indeksów. W sumie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku będzie 80 studentów i słuchaczy.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której ponownie wystąpił chór Amicus oraz młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego.