Zmiany we władzach PZK


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej

podsumowało działalność za 2012 rok, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wyłoniło nowe władze.

W zebraniu uczestniczyło prawie 40 członków.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Jakubiec zdał sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2012.

Najważniejszym przedsięwzięciem było prowadzenie kolejnej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w roku akademickim 2012/2013 ukończyło 144 studentów.

W trakcie walnego zebrania nastąpiły zmiany w zarządzie.

Z funkcji prezesa zrezygnował Andrzej Jakubiec, a z Zarządu ustapili też Janusz Korczyński i Bogusław Kalinecki.

Walne wybrało nowe władze, prezesem został Dariusz Turzyniecki, wiceprezesem Małgorzata Antoniak, sekretarzem Urszula Hus, skarbnikiem Anna Ostrowska a do zarządu weszli też: Marek Nowosadzki, Marta Fyk i Artur Borzęcki.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Rzepka - przewodniczący, Grzegorz Gutowski  i Zdzisław Talik jako członkowie.

Informację o działalności UTW przedłożyła Małgorzata Antoniak kierownik filii UTW.

Działalność uniwersytetu w roku akademickim 2012/2013  to przede wszystkim wykłady obowiązkowe, które odbywały się 2 razy w miesiącu oraz zajęcia fakultatywne, które słuchacze wybierali sami według swoich zainteresowań.

Wszystkie zajęcia proponowane przez uniwersytet w pełni odpowiadały oczekiwaniom słuchaczy i miały na celu ich aktywizację zarówno pod względem edukacyjnym jak również fizyczno-ruchowym.

Największym zainteresowaniem w roku bieżącym cieszyły się warsztaty kulinarne.

Uczestnicy UTW brali też udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez jednostki miejskie – spotkania literackie, wernisaże, pokazy filmowe.

Dla studentów zorganizowano też kilka wycieczek m. in. do Warszawy i Lwowa.

W roku 2012/2013 Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej pozyskało na cel UTW kwotę 80. 795 zł  z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Projekt nosił tytuł Trzecia generacja w akcji – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie.

Ważnym inicjatywą PZK jest organizacja wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida  Powiatowego  Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.

W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu a honorowy patronat sprawowali Janusz Szpak starosta krasnostawski i Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu.

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego a uroczystość wręczenia nagród i wyłonienia laureatów miała miejsce 14 czerwca b.r.  

Pasjonaci historii regionalnej


Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida zorganizowali Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.

W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu.

Honorowy patronat sprawował Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu i Janusz Szpak starosta krasnostawski.

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 14 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, uczestniczyli:

Dariusz Turzyniecki zastępca burmistrza Krasnegostawu a jednocześnie prezes PZK, Edward Kawęcki przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw,  Janusz Szpak starosta krasnostawski, Henryk Czerniej wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, Aleksandra Stachula – p.o. naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej a także dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu.

Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości i przedstawiła program uroczystości, podziękowała jury za pracę oraz sponsorom za ufundowane nagrody.

Pasjonaci historii regionalnej 

W spotkaniu wziął udział dr Ryszard Maleszyk, który przewodniczył jury konkursu.

W swoim wystąpieniu dr Ryszard Maleszyk wyraził uznanie dla organizatorów przedsięwzięcia, podkreślił wysoki poziom prac gimnazjalistów oraz przybliżył rolę jaką pełniły w przeszłości ochotnicze straże pożarne w powiecie krasnostawskim.

W kategorii szkół gimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobył Bartłomiej Krawiec - ZS nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz), II nagrodę otrzymała Marcelina Przykaza - ZS w Izbicy (nauczyciel prowadzący Małgorzata Dudek), a III nagrodę Martyna Marczewska - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).

Jury konkursu przyznało też  wyróżnienia dla Dominiki Bańki, Szymona Antoniaka, Amandy Dzik, Karola Miszczaka  - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), Aleksandry Szymczyk ZS nr 1 (nauczyciel prowadzący Marian Oszajca), Klaudii Mazurek – ZS w Siennicy Różanej (nauczyciel prowadzący Elżbieta Kufel), Emilii Kostrzanowskiej – Gimnazjum w Krupem (nauczyciel prowadzący Grażyna Zahor), Angeliki Żebrowskiej - Gimnazjum w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk).

Wśród prac zespołowych gimnazjów przyznano I nagrodę Emilii Bojarczuk, Alicji Kawęckiej i Justynie Lis – Gimnazjum nr 1 w Siennicy Nadolnej (nauczyciel prowadzący Beata Wrońska), II nagrodę Justynie Ciechańskiej i Magdalenie Żurek - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), III nagrodę Edycie Śliwie, Marceli Zdybel – ZS nr 1(nauczyciel prowadzący Marian Oszajca).

 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobyła Sylwia Malinowska – I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), II nagrodę Damian Lewicki – ZSP w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień) a III nagrodę Magdalena Knapczyk - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano dla Karoliny Widelskiej - II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki), Agnieszki Kusiak - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), Marcina Krawca – I LO (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz). 

 Pasjonaci historii regionalnej

W kategorii prac zespołowych I nagrodę zdobyły  Karolina Demczuk i Rebeka Nowak - I LO  (nauczyciel prowadzący Anna Król),  II nagrodę  Jagoda Chmiel i Karolina Mazurek - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).

Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Krasnystaw, Zarząd Powiatu Krasnostawskiego i Zarząd PZK a nauczyciele prowadzący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

 „Pomimo tego, że w dzisiejszym systemie edukacji jest położony nacisk na przedmioty matematyczno-przyrodnicze to ten konkurs udowadnia jak ważne jest rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowania historią, a szczególnie tą dotyczącą własnego regionu. To jest zasługa Państwa nauczycieli, którzy potraficie zainspirować uczniów do podjęcia opracowania tematów regionalnych” – podsumował  Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu, inicjator VIII edycji konkursu.

Młodzieży i zaproszonym  gościom zaprezentowano film z serii „Z archiwum IPN – Konspiracja w klasztorze”, przedstawiający los zakonników Bernardynów z klasztoru w Radecznicy w okresie stalinizmu.

Oprac. II LO

Pasjonaci historii regionalnej

Trzecia generacja w akcji!


Trzecia generacja w akcji!

Wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie ze środków Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych.

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Trzecia generacja w akcji- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie”. Zadanie zostało zgłoszone w ramach I edycji konkursu otwartego zgodnie z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.

Projekt ma na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych- słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Krasnymstawie w roku akademickim 2012/2013. Dzięki pozyskanym środkom  słuchacze Uniwersytetu będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w różnorodnych rodzajach i formach zajęć dydaktycznych i warsztatowych. Spośród szerokiego wachlarza działań z których skorzystają studenci znajdują się m.in.:
- ciekawe wykłady;
- warsztaty z zakresu haftu;
- warsztaty z zakresu malarstwa i pisania ikon;
- warsztaty kulinarne;
- kształcenie informatyczne z zakresie obsługi komputera, programów informatycznych, innych urządzeń elektronicznych oraz szeroko rozumianego korzystania z Internetu;
- zajęcia ogólnosprawnościowe takie jak aerobik, fitness, Nordic Walking, taniec towarzyski;
- ćwiczenia rehabilitacyjne;
- lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego.

Umowa ustaliła II etapowy okres realizacji zadania: I etap – od dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., natomiast II etap - od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Na realizację całości zadania Stowarzyszenie pozyskało łącznie 67 295 zł, co stanowi 83% wartości całego projektu.

TRZECIA GENERACJA W AKCJI - zajęcia


 TRZECIA GENERACJA W AKCJI

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KRASNYMSTAWIE

 TRZECIA GENERACJA W AKCJI - zajęcia

Inauguracja roku 2012/2013


Krasnostawscy studenci - seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki

W dniu 16 października 2012 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Następnie studenci i zgromadzeni goście zebrali się w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury. Podczas uroczystości Samorząd Miasta Krasnystaw reprezentowali Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec oraz Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki. Obecni byli również Wicestarosta Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Marek Nowosadzki, prof. Stanisław Popek z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, szefowa Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Stanowska, ksiądz Proboszcz Roman Skowron a także przedstawiciele służb mundurowych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz licznie zgromadzeni studenci.

Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Antoniak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, która przywitała przybyłych gości. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną dla osób starszych rolę pełnią uniwersytety trzeciego wieku, dzięki którym seniorzy mogą aktywnie działać w życiu społecznym, nabywać nowe umiejętności i wiedzę oraz oderwać się od rutyny dnia codziennego. Następnie głos zabrał Wicestarosta Henryk Czerniej, który wyraził swój podziw dla zapału i aktywności jakie przejawiają krasnostawscy seniorzy. Na koniec życzył wszystkim dobrych wpisów do indeksów oraz pogratulował decyzji o chęci dalszego nabywania wiedzy.

Do życzeń i gratulacji przyłączył się również Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, który mówił o doskonałych warunkach jakie mają dziś do dyspozycji słuchacze Uniwersytetu. Burmistrz podziękował także Małgorzacie Antoniak za trud i zapał w prowadzeniu tego projektu, a także wszystkim słuchaczom UTW za chęć pogłębiania swojej wiedzy. Burmistrz zauważył, że ciągłe obcowanie z wiedzą może sprawiać wiele radości. Zaznaczył również, że o sile uniwersytetów trzeciego wieku decydują jego studenci i to w jaki sposób podchodzą oni do aktywnego w nich udziału.

Podczas uroczystości głos zabrali także Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki oraz Małgorzata Stanowska. Mówili oni o istocie funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku i o tym jak ważne są one dla ciągłego rozwoju społeczeństwa, a szczególnie osób starszych, które pomimo ukończenia już etapu szkolnego wciąż pragną się rozwijać, nabywać nowe umiejętności i wiedzę przydatną w życiu codziennym.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło uroczyste wręczanie indeksów studentom rozpoczynającym swoją przygodę z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku z filią w Krasnymstawie. Indeksy żakom wręczali Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Małgorzata Stanowska oraz Wicestarosta Henryk Czerniej. Uroczystą inaugurację zakończył wykład prof. Stanisława Popka oraz otwarcie wystawy prac malarskich naukowca.

W krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku studiuje obecnie 144 osoby, a wczoraj do tego grona dołączyła kolejna 24 osobowa grupa nowych studentów. Do dyspozycji żaków są min: dwa lektoraty językowe (angielski, niemiecki), dyskusyjny klub książki, zajęcia malarskie, zajęcia na basenie, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki do teatrów.
Inauguracja roku 2012 LUTW