Inauguracja 5.roku LUTW


Inauguracja 5. roku działalności

krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 15.10.2013 r. (fot. A. Borzęcki)

Inauguracja 5.roku LUTW 

Zmiany we władzach PZK


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej

podsumowało działalność za 2012 rok, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wyłoniło nowe władze.

W zebraniu uczestniczyło prawie 40 członków.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Jakubiec zdał sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2012.

Najważniejszym przedsięwzięciem było prowadzenie kolejnej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w roku akademickim 2012/2013 ukończyło 144 studentów.

W trakcie walnego zebrania nastąpiły zmiany w zarządzie.

Z funkcji prezesa zrezygnował Andrzej Jakubiec, a z Zarządu ustapili też Janusz Korczyński i Bogusław Kalinecki.

Walne wybrało nowe władze, prezesem został Dariusz Turzyniecki, wiceprezesem Małgorzata Antoniak, sekretarzem Urszula Hus, skarbnikiem Anna Ostrowska a do zarządu weszli też: Marek Nowosadzki, Marta Fyk i Artur Borzęcki.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Rzepka - przewodniczący, Grzegorz Gutowski  i Zdzisław Talik jako członkowie.

Informację o działalności UTW przedłożyła Małgorzata Antoniak kierownik filii UTW.

Działalność uniwersytetu w roku akademickim 2012/2013  to przede wszystkim wykłady obowiązkowe, które odbywały się 2 razy w miesiącu oraz zajęcia fakultatywne, które słuchacze wybierali sami według swoich zainteresowań.

Wszystkie zajęcia proponowane przez uniwersytet w pełni odpowiadały oczekiwaniom słuchaczy i miały na celu ich aktywizację zarówno pod względem edukacyjnym jak również fizyczno-ruchowym.

Największym zainteresowaniem w roku bieżącym cieszyły się warsztaty kulinarne.

Uczestnicy UTW brali też udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez jednostki miejskie – spotkania literackie, wernisaże, pokazy filmowe.

Dla studentów zorganizowano też kilka wycieczek m. in. do Warszawy i Lwowa.

W roku 2012/2013 Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej pozyskało na cel UTW kwotę 80. 795 zł  z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Projekt nosił tytuł Trzecia generacja w akcji – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie.

Ważnym inicjatywą PZK jest organizacja wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida  Powiatowego  Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.

W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu a honorowy patronat sprawowali Janusz Szpak starosta krasnostawski i Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu.

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego a uroczystość wręczenia nagród i wyłonienia laureatów miała miejsce 14 czerwca b.r.  

TRZECIA GENERACJA W AKCJI - zajęcia


 TRZECIA GENERACJA W AKCJI

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KRASNYMSTAWIE

 TRZECIA GENERACJA W AKCJI - zajęcia

Pasjonaci historii regionalnej


Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida zorganizowali Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.

W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu.

Honorowy patronat sprawował Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu i Janusz Szpak starosta krasnostawski.

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 14 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, uczestniczyli:

Dariusz Turzyniecki zastępca burmistrza Krasnegostawu a jednocześnie prezes PZK, Edward Kawęcki przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw,  Janusz Szpak starosta krasnostawski, Henryk Czerniej wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, Aleksandra Stachula – p.o. naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej a także dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu.

Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości i przedstawiła program uroczystości, podziękowała jury za pracę oraz sponsorom za ufundowane nagrody.

Pasjonaci historii regionalnej 

W spotkaniu wziął udział dr Ryszard Maleszyk, który przewodniczył jury konkursu.

W swoim wystąpieniu dr Ryszard Maleszyk wyraził uznanie dla organizatorów przedsięwzięcia, podkreślił wysoki poziom prac gimnazjalistów oraz przybliżył rolę jaką pełniły w przeszłości ochotnicze straże pożarne w powiecie krasnostawskim.

W kategorii szkół gimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobył Bartłomiej Krawiec - ZS nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz), II nagrodę otrzymała Marcelina Przykaza - ZS w Izbicy (nauczyciel prowadzący Małgorzata Dudek), a III nagrodę Martyna Marczewska - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).

Jury konkursu przyznało też  wyróżnienia dla Dominiki Bańki, Szymona Antoniaka, Amandy Dzik, Karola Miszczaka  - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), Aleksandry Szymczyk ZS nr 1 (nauczyciel prowadzący Marian Oszajca), Klaudii Mazurek – ZS w Siennicy Różanej (nauczyciel prowadzący Elżbieta Kufel), Emilii Kostrzanowskiej – Gimnazjum w Krupem (nauczyciel prowadzący Grażyna Zahor), Angeliki Żebrowskiej - Gimnazjum w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk).

Wśród prac zespołowych gimnazjów przyznano I nagrodę Emilii Bojarczuk, Alicji Kawęckiej i Justynie Lis – Gimnazjum nr 1 w Siennicy Nadolnej (nauczyciel prowadzący Beata Wrońska), II nagrodę Justynie Ciechańskiej i Magdalenie Żurek - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), III nagrodę Edycie Śliwie, Marceli Zdybel – ZS nr 1(nauczyciel prowadzący Marian Oszajca).

 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobyła Sylwia Malinowska – I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), II nagrodę Damian Lewicki – ZSP w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień) a III nagrodę Magdalena Knapczyk - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano dla Karoliny Widelskiej - II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki), Agnieszki Kusiak - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), Marcina Krawca – I LO (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz). 

 Pasjonaci historii regionalnej

W kategorii prac zespołowych I nagrodę zdobyły  Karolina Demczuk i Rebeka Nowak - I LO  (nauczyciel prowadzący Anna Król),  II nagrodę  Jagoda Chmiel i Karolina Mazurek - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).

Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Krasnystaw, Zarząd Powiatu Krasnostawskiego i Zarząd PZK a nauczyciele prowadzący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

 „Pomimo tego, że w dzisiejszym systemie edukacji jest położony nacisk na przedmioty matematyczno-przyrodnicze to ten konkurs udowadnia jak ważne jest rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowania historią, a szczególnie tą dotyczącą własnego regionu. To jest zasługa Państwa nauczycieli, którzy potraficie zainspirować uczniów do podjęcia opracowania tematów regionalnych” – podsumował  Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu, inicjator VIII edycji konkursu.

Młodzieży i zaproszonym  gościom zaprezentowano film z serii „Z archiwum IPN – Konspiracja w klasztorze”, przedstawiający los zakonników Bernardynów z klasztoru w Radecznicy w okresie stalinizmu.

Oprac. II LO

Pasjonaci historii regionalnej

Trzecia generacja w akcji!


Trzecia generacja w akcji!

Wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie ze środków Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych.

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Trzecia generacja w akcji- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie”. Zadanie zostało zgłoszone w ramach I edycji konkursu otwartego zgodnie z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.

Projekt ma na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych- słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Krasnymstawie w roku akademickim 2012/2013. Dzięki pozyskanym środkom  słuchacze Uniwersytetu będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w różnorodnych rodzajach i formach zajęć dydaktycznych i warsztatowych. Spośród szerokiego wachlarza działań z których skorzystają studenci znajdują się m.in.:
- ciekawe wykłady;
- warsztaty z zakresu haftu;
- warsztaty z zakresu malarstwa i pisania ikon;
- warsztaty kulinarne;
- kształcenie informatyczne z zakresie obsługi komputera, programów informatycznych, innych urządzeń elektronicznych oraz szeroko rozumianego korzystania z Internetu;
- zajęcia ogólnosprawnościowe takie jak aerobik, fitness, Nordic Walking, taniec towarzyski;
- ćwiczenia rehabilitacyjne;
- lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego.

Umowa ustaliła II etapowy okres realizacji zadania: I etap – od dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., natomiast II etap - od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Na realizację całości zadania Stowarzyszenie pozyskało łącznie 67 295 zł, co stanowi 83% wartości całego projektu.