Statut PZK


Załącznik

do Uchwały Nr 1/2019

Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia

z dnia 27.06. 2019 r.

STATUT

Stowarzyszenia

„Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej” z siedzibą w Krasnymstawie

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba oraz charakter Stowarzyszenia

§ 1

„Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej” z siedzibą w Krasnymstawie zwane dalej ”Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o przepisy prawa o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności miasta i powiatu Krasnystaw.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

            2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o tych samych lub podobnych celach działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki, pieczęci, sztandaru, exlibrisów, proporczyków, znaczków organizacyjnych oraz znaku graficznego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie ma charakter stowarzyszenia regionalnego i działa na rzecz ogółu społeczności miasta i powiatu.

§ 7

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krasnystaw.

2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 8

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie:

  1) działalności charytatywnej;

  2) pomocy społecznej, w tym pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

       oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

  4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

  5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

  6) ochrony i promocji zdrowia;

  7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

  8) działalności na  rzecz osób w wieku emerytalnym;

  9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie konkursów, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;

2) tworzenie punktów pomocy, doradztwa, ośrodków informacji;

3) pomoc i tworzenie wszelkich zorganizowanych form działalności społeczności lokalnej

    w szczególności: klubów, uniwersytetów, zespołów;

4) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

5) pomoc w organizacji i pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju wsparcia (materialnego, rzeczowego,

    organizacyjnego) od osób fizycznych, instytucji krajowych i zagranicznych dla osób

    potrzebujących, dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;

6) promocję i popularyzację w środkach masowego przekazu miasta i regionu;

7) podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji celów statutowych.

2. Realizując cele zawarte w ust. 1, Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:

1) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z;

2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B;

4. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:

1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 94.99.Z

2) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z

3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B

4) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z

5) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. 

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych.

2) wspierających.

3) honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna deklarująca na piśmie gotowość do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zobowiązująca się do udzielania w różnych formach pomocy Stowarzyszeniu. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie przyjmowani są na posiedzeniach Zarządu według zasady: 

1) zwyczajni – na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć przystąpienia i opłacania składki członkowskiej,

2) wspierający – na podstawie pisemnej deklaracji oraz określenia i dokonania pomocy materialnej na rzecz Stowarzyszenia,

3) honorowi – godność tę nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, korzystać z urządzeń i usług Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie, zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z zwyjątkiem brania udziału w glosowaniu przy podejmowaniu uchwał oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. Nie dotyczy to członków zwyczajnych, którym nadano godność członka honorowego.

§ 16

1. Członek zwyczajny ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu Statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia, uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia i regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z deklarowanej pomocy materialnej na rzecz Stowarzyszenia.

3.Członkowie honorowi i wspierajacy są obowiazani do przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia, propagowania jego celów i zadań oraz dbania o dobre imię Stowarzyszzenia.

§ 17

Członkostwo ustaje poprzez: 

1) dobrowolne wystąpienie, zgłoszone Zarządowi na piśmie,;

2) wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z listy członków wskutek nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 2 lat;

3) wykluczenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w związku z niewykonywaniem przez Stowarzyszonego zobowiązań statutowych, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

4) śmierci członka.

§ 18

1. Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi  odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wykreśleniu lub wykluczeniu.

2. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym na swoim najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna, władze i zasady działania 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

2. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie.

§ 22

1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest powiadomić członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Powiadomienie powinno zawierać miejsce, termin i porządek obrad.

3. Powiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać informacje na czyje żądanie jest ono zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu;

2) wybór Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

4) uchwalanie założeń programowych do dalszej działalności;

5) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

6) uchwalanie zmian w Statucie;

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

8) decydowanie o wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie: 

1) uchwały Zarządu;

2) żądania Komisji Rewizyjnej;

3) żądania co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania;

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. W skład Zarządu wchodzą:

1) Prezes;

2) Wiceprezes;

3) od 3 do 5 członków.

2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym lub jawnym. Decyzję podejmuje Zgromadzenie.

3. Prezes Zarządu wybierany jest w głosowaniu tajnym lub jawnym, z poparciem co najmniej 50 % oddanych głosów w pierwszym lub kolejnych głosowaniach, decyzję o trybie głosowania podejmuje Zgromadzenie.

4. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być na Walnym Zgromadzeniu wybierani ponownie.

5. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuowuje się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków, na którym został wybrany.

6. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

7. Zebrania całego Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy.

8. Zebranie ogólne Stowarzyszenia (sprawozdawcze) odbywa się co roku w pierwszym półroczu, za wyjątkiem roku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze.

§ 26

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

3) realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia;

4) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków oraz utrzymywanie aktualnego spisu członków;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

6) prowadzenie dokumentacji na bieżąco, w tym finansowej w oparciu o odpowiednie przepisy;

7) uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników.

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

3. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 27

Komisja rewizyjna jest organem kontroli i składa się z 3 osób w tym z Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać  z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1) udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu;

2) kontrola opłacania składek członkowskich;

3) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości i rzetelności,

4) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;

5) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności i przedkładanie go Walnemu Zgromadzeniu;

6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Komisji w tym Przewodniczącego.

§ 29

Jeżeli w toku kadencji zmniejszy się ustalony skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, to na zwolnione miejsce organ ten może dobrać osobę (lub osoby), spośród członków stowarzyszenia, przy czym liczba osób dobranych nie może przekroczyć 1/3 ilości składu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Majątek Stowarzyszenia nie może stanowić zabezpieczenia zobowiązań w stosunku

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.

5. Ze środków Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki jego członkom, członkom

 organów lub pracownikom oraz ich osobom bliskim.

6. Zakupy towarów i usług na rzecz Stowarzyszenia dokonywane od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie nie mogą być dokonywane na zasadach szczególnych.

7. Osobami bliskimi członków, członków organów i pracowników Stowarzyszenia są osoby z którymi  pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powino-wactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu  przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 31

1.Fundusz Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, wpłat uczestników, dotacji, subwencji oraz z ofiarności publicznej.

2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

§ 32

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, zaciągania zobowiązań oraz składania oświadczeń woli wymagane są podpisy Prezesa i członka Zarządu działających łącznie lub Wiceprezesa i członka Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy wniosek wpłynie na minimum 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem i sprawy te zostaną umieszczone w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 34

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie Statutu, oraz rozwiązaniu się Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 35.

§ 35

Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.