Zawiadomienie


Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej z siedzibą w Krasnymstawie,

działając na podstawie § 22 ust. 1 w związku z § 25 ust. 8 Statutu,

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 17 00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

 

  P o r z ą d e k  o b r a d: 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.

  3. Przyjęcie regulaminu obrad.

  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

  7. Dyskusja.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2020 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi;

     b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

  9. Sprawy różne.

10. Przyjęcie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku kworum,

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

w drugim terminie tj. 27.09.2021 r. o godzinie 17 15 w tym samym obiekcie.

Obowiązują zasady zachowania reżimu sanitarnego.

 

                 Prezes

                        /-/  Małgorzata Antoniak