Nadzwyczajna sesja Rady Miasta


Informujemy, że Klub Radnych Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej

zaniepokojony dotychczasowym przebiegiem wydarzeń związanych z projektowanym przebiegiem trasy kolejowej Trawniki - Zamość,

w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego,

zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krasnystaw.

Sesja odbędzie się 11 lipca o godzinie 1100 w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta.

Sesja jest otwarta, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czynnego udziału i wyrażenia swojego zdania.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 

Stanowisko Rady Miasta

Ocalmy naszą przeszłość


Ocalmy naszą przeszłość

W tym roku odbyła się już XVI edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida. W konkursie udział wzięło ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 9 czerwca 2022 r. w II LO im. C. K. Norwida udział wzięły władze powiatu i miasta: przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, Andrzej Leńczuk starosta krasnostawski, Marek Nowosadzki wicestarosta, zastępca burmistrza Krasnegostawu Krzysztof Sugalski, przewodniczący Rady Miasta Janusz Rzepka, Mirosław Księżuk reprezentujący panią poseł Teresę Hałas, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Ewa Kwiecień, Anna Antyga dyrektor II LO im. Norwida, Małgorzata Antoniak prezes Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej, Iwona Stępień dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, nauczyciele historii, nauczyciele opiekunowie oraz uczestnicy konkursu. Gościem specjalnym był dr Daniel Piekaruś pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Otwierając uroczystość dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Artur Borzęcki przedstawił program oraz prowadził dalszy przebieg uroczystości. Następnie Anna Antyga dyrektor liceum powitała wszystkich zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu starosta Andrzej Leńczuk pogratulował wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie. Podkreślił, jak ważna jest znajomość historii swojej małej ojczyzny. Pochwalił organizatorów konkursu o rozszerzenie zakresu o kategorię plastyczną.

Zawiadomienie


Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej z siedzibą w Krasnymstawie,

działając na podstawie § 22 ust. 1 w związku z § 25 ust. 8 Statutu,

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 17 00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

 

  P o r z ą d e k  o b r a d: 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.

  3. Przyjęcie regulaminu obrad.

  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

  7. Dyskusja.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2020 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi;

     b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

  9. Sprawy różne.

10. Przyjęcie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku kworum,

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

w drugim terminie tj. 27.09.2021 r. o godzinie 17 15 w tym samym obiekcie.

Obowiązują zasady zachowania reżimu sanitarnego.

 

                 Prezes

                        /-/  Małgorzata Antoniak